نرمش منظم و اصولي باعث جلوگيري از فشارخون بالا ، چاقي، بيماريهاي قلبي ، ديابت نوع دوم، بيخوابي و خواب نامنظم ، سرطان و افسردگي ميشود.نرمش انرژي بدن را افزايش ميدهد.نرمش باعث توليد آندروفن و ساير

X