توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی نه محقق بود نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند آن تهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
Select more than one item for comparison.
X