توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

یکی را عسس دست بر بسته بود همه شب پریشان و دلخسته بود به گوش آمدش در شب تیره رنگ که شخصی همی نالد از دست تنگ شنید این سخن دزد مغلول و گفت ز بیچارگی چند نالی؟ بخفت برو شکر یزدان کن ای تنگدست که دستت عسس تنگ بر هم نبست مکن ناله از بینوایی بسی چو بینی ز خود بینواتر کسی

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
Select more than one item for comparison.
X