توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

گلستان سعدی مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان را رسوا کنی و خود را بی اعتماد. هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند.

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
Select more than one item for comparison.
X