توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت: نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت. مکن نماز بر آن هیچکس که هیچ نکرد که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
Select more than one item for comparison.
X