توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

تاریخچه دزفول

وجه تسمیه و سوابق تاریخی دزفول: دزفول در شمال شرقی خوزستان در34 مایلی شمال غرب شوشتر در15 مایلی شمال شرقی تپه های بزرگ بازمانده از شهر باستانی شوش قرار دارد. تاریخ شهردزفول را …

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X