روزی سبز خواهم شد امروز در عشقی یکطرفه اسیرم، سرنوشتی که به پایم نوشتند. بعضی ها فقط دوست داشتن را به زبان می آورند. آرامششان فقط در داشتن ارزش های

X