توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

همه ما خاطرات نخستین روز روزه‌داری را به خوبی به یاد داریم؛ همان روزهایی که مادر سفره سحر و افطار را ویژه‌تر پهن می‌کرد تا در طول یک ماه بتوانیم با توان بدنی مناسب، اولین روزهای روزه‌داری خود را سپری کنیم… همه ما خاطرات نخستین روز روزه‌داری را به خوبی به یاد داریم؛ همان روزهایی که مادر سفره سحر و افطار را ویژه‌تر پهن می‌کرد تا در طول یک ماه بتوانیم با توان بدنی مناسب، اولین روزهای روزه‌داری خود را سپری کنیم… قرار داشتن در سن رشد، موضوعی بود که آن روزها مادر به آن توجه داشت و این روزها

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
Select more than one item for comparison.
X